Kas ir bilance?

Termins bilance ir aizgūts no latīņu valodas vārda “bilanx” (bi+lanx) un latīņu valodas “bilancia“, kas abos gadījumos nozīmē “divkāršs svari”. Tas atspoguļo bilances pamatprincipu – divu vienādā svarā esošu lietu līdzsvaru.

Grāmatvedībā ar bilanci saprot finanšu pārskatu, kas atspoguļo informāciju par uzņēmuma vai privātpersonas finansiālo stāvokli pārskata sastādīšanas brīdī. Uzņēmumiem Latvijā bilance ir jāveido ne retāk kā reizi gadā, iesniedzot gada pārskatu, Valsts ieņēmumu dienestā. Grāmatvedībā šis līdzsvars tiek parādīts starp uzņēmuma aktīviem (tas, ko uzņēmums pieder) un pasīviem (tas, ko uzņēmums parādā). Uzņēmumiem, kuru pasīvi ir lielāki par aktīviem ir negatīva bilance.

Kādu informāciju ietver bilance?

Bilance ataino uzņēmuma 3 svarīgākās pozīcijas aktīvus, parādsaistības un pašu kapitālu.

  • Aktīvi ir viss, kas uzņēmumam pieder (piemēram, naudas līdzekļi, ēkas, iekārtas, krājumi, intelektuālais īpašums, internetveikals).
  • Parādsaistības ir uzņēmuma vēl nenokārtotās saistības – kredīti, parādi piegādātājiem u.c.
  • Pašu kapitāls ir uzņēmuma “neto vērtība” (tīrā vērtība). To aprēķina no aktīviem atņemot parādsaistības.

Izmantojot bilanci uzņēmuma vadītāji un finanšu speciālisti var objektīvi saprast uzņēmuma finansiālo stāvokli un pieņemt izsvērtākus lēmumus par turpmāko darbību. Arī potenciālie investori un bankas analizē bilances pārskatus, lai pieņemtu lēmumus par potenciālo sadarbību.

Kā sagatavot bilanci?

Darba sludinājumos reizēm var redzēt, ka tiek meklēts bilancspējīgs grāmatvedis. Labākajā gadījumā tas ir darbinieks, kas izgājis atbilstošu apmācību (augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, kursi) un ieguvis praktisko pieredzi bilances, gada pārskatu un citu finanšu dokumentu gatavošanā. Uzņēmumos, kur darbinieku un grāmatojumu skaits (rēķini, čeki u.c.) nav pārlieku liels aizvien biežāk tiek piesaistīti arī ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumi, kas sagatavo bilanci un sakārto pārējos nepieciešamos dokumentus.

Privātpersonas var veidot bilanci savām vajadzībām, ietverot tajā ģimenes vai mājsaimniecības ienākumus, īpašumus, izdevumus un saistības. Jūs varat veikt grāmatojumus rūtiņu kladē, uz A4 lapām vai elektroniski (Excel, Google Sheets u.tml.)

  • Uzskaitiet visus aktīvus, sakārtojot tos no īstermiņa līdz ilgtermiņa aktīviem (iekrājumi, īpašumi, citas materiālas un intelektuālas vērtības).
  • Uzskaitiet visas parādsaistības, sakārtojot no īstermiņa līdz ilgtermiņa saistībām (līzings, patēriņa kredīts, hipotekārais kredīts, abonētie pakalpojumi).
  • Aprēķiniet pašu kapitālu,:atņemot kopējās parādsaistības no kopējiem aktīviem.

Plašāk par bilances veidošanu un uzņēmuma finanšu plūsmas organizēšanu varat uzzināt grāmatvedības kursos vai specializētajā literatūrā.

Kā izmantot bilanci savām vajadzībām?

Bilances pārskats sniedz informāciju par uzņēmuma finanšu situāciju. Privātpersonas bilanci var izmantot sava budžeta izdevumu un ienākumu plānotājā. Ar tās palīdzību redzēsiet, vai pašreizējie tēriņi nepārsniedz ienākumus. Atklāsiet, kuri ir jūsu galvenie resursi un vai tos ir iespējams optimizēt labākai izmantošanai, lai nopelnītu vairāk vai vismaz uzlabotu bilances vērtību.

Papildus informācija

E BIBLIOTĒKA
Share This