Jau tradicionāli ziema ir laiks, kad latvieši lielāko dienas daļu pavada iekšpusē. Īsinot laiku, ir radušās daudzas mīklas par ziemu, sniegu, salu, aukstumu, gadalaikiem un citiem ar ziemu saistītiem jautājumiem.

 • Plikais pintiķis naktī skraida. (sals)
 • Iet viesis istabā: neiet pie galda, bet lien zem sola. (saltums)
 • Bez roku, bez kāju tiltu taisa. (sals)
 • Vectēvs dara tiltu bez cirvja, bez zāģa. (sals)
 • Sit un kaļ: dzirdams ir, redzams nav. (lausks)
 • Ne sēta, ne plūkta, bet istabā zied. (ledus puķes pie rūtīm)
 • Vasarā neaug pat siltās zemēs, bet, kad ziema, zied pie rūtīm (ledus puķes)
 • Ziemu kalta nagla (lāsteka)
 • Māte mani dzemdēja, es dzemdēju māti. (ledus un ūdens)
 • Rudenī dzimst, pavasarī mirst. (ledus)
 • Kā sauc visplatāko tiltu? (ledus)
 • Balts atnāk, melns aiziet. (sniegs)
 • Nomiris un nosalis, ienes istabā – paliek dzīvs. (sniegs)
 • Gulbji skrien, spalvas put. (sniega mākonis)
 • Mazi balti putniņi, kur skrien, tur metas. (sniegs)
 • Kalējs kala debesīs, plēnes bira Daugavā. (sniegs)
 • Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā.
  Es paklāju villainīti, man iebira sudrabiņš. (sniegs)
 • Tīrais apsedz netīro. (pirmais sniegs)
 • Balts palags apklāj visu zemi. (sniegs)
 • Balts kaķis caur sētu lien. (sniegs)
 • Mazi, balti putniņi pielaižas pilni žogi. Atnāk spožais, apēd visus. (sniegs un saule)
 • Pilna istaba, redzēt nevar. (siltums)
 • Atskrēja putniņš, bezspārnītis, uz tā koka, bezlapīša.
  Atnāk māmiņa, bezzobīte, apēd putniņu, bezspārnīti. (sniegs, zeme un saule)

 • Četri viena tēva bērni, cits no cita ātri bēg. (gadalaiki)
 • Četri brāļi iet pa ceļu, cits citu nepanāk. (četri gadalaiki)
 • Kas tas par gadu, kam viena diena? (Jaungads)
 • Kas paliek vecs, bet atkal nāk no jauna? (gads)
 • Divpadsmit zosis vienu gulbi perē. (gads)
 • Liels liels ozols divpadsmit zariem. (gads)
 • Gāju, gāju – atradu galvu. Iekš tās galvas – divpadsmit galvu. (gads ar 12 mēnešiem)
 • Abi gali balti, viducis zaļš. (gads)

 • Viena māsa noģērbjas, otra apģērbjas. (vasara un ziema)
 • Divas māsas: viena zaļa, otra balta, kad viena nāk, tad otra bēg. (vasara un ziema)
 • Ēršķis tēvs, mīlīga māte, platace meita, akls dēls. (ziema, vasara, diena, nakts)

Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš. Neaizmirstiet arī ziemā iziet ārā. Nav nepiemēroti laikapstākļi ir tikai nepiemērots apģērbs.


Atrodi e-bibliotēkā arī citas mīklas par dažādiem dzīves aspektiem un norisēm dabā.


*Avots: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmija “Mīklas – Izlase”, Izdevniecība: “Zinātne”, Rīga, 1969